سرور اختصاصی آلمان هتزنر

SERVER 1

 • Intel Core i7-2600 GHz Server

 • آی پی یک عدد

 • 16 GB Ram

 • 6 TB Sotrage

 • Linux/windows

  SERVER 2


  • Intel Core i7-3770 GHz Server

  • آی پی یک عدد

  • 16 GB Ram

  • 6 TB Sotrage

  • Linux/windows

  SERVER 3

 • Intel Xeon E3-1245 GHz Server

 • آی پی یک عدد

 • 16 GB Ram

 • 6 TB Sotrage

 • Linux/windows