هاست مخصوص بکاپ دایرکت ادمین

Backup1

 • ادون دامین نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 2000 مگابایت فضا

  Backup2

 • ادون دامین نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 5000 مگابایت فضا

  Backup3

 • ادون دامین نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 10000 مگابایت فضا

  Backup4

 • ادون دامین نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 20000 مگابایت فضا

  Backup5

 • ادون دامین نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • پهنای باند نامحدود

 • 100000 مگابایت فضا